ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Pa & pA

Αρ. ΓΕΜΗ: 140129201000